Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Νέα Ψηφιακή εποχή που διασφαλίζει τόσο την πληρότητα όσο και την ποιότητα της Ανάλυσης.

Νέος Μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων.


Περιγραφή

Με τον νόμο 4622/2019, θεσμοθετήθηκε μια συνεκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ), η οποία ενσωματώνει, τόσο όλες τις επιμέρους εκθέσεις που ήδη προβλέπονταν (αιτιολογική έκθεση, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έκθεση γενικών συνεπειών, έκθεση διαβούλευσης), όσο και δύο νέες εκθέσεις θεμελιώδους σημασίας: την έκθεση νομιμότητας και την έκθεση εφαρμογής, καθώς και πίνακα τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων.

Αρμόδιες Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως η αρμόδια υπηρεσία για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την εφαρμογή της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, καθώς και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ως ένα ανεξάρτητο, διεπιστημονικό, γνωμοδοτικό όργανο, διασφαλίζουν τόσο την πληρότητα όσο και την ποιότητα της Ανάλυσης.

Εφαρμογή

Θα ενσωματώνει ένα μηχανισμό διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών, ώστε να υποστηρίζει το στόχο του νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης».Θα αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.